Lovers’ bench

English text:

Lovers’ bench – impression

3D renderings  of a single-family house close to Sofia, Bulgaria

My project task was to create and visualize a 3D model from an existing 2D project. Every task, even the ordinary ones, can be interpreted in an interesting and private way.

The project is for a single-family house in the village of Rudarci, on the south skirts of the Vitosha mountain. As i was reviewing the existing project, my attention was drawn by a very playful element in the composition: “a bench for lovers”, which is placed in the garden, in front of the house and the terrace, between flower-beds, flowing in a water mirror.

I’ve tried to put the image into life – adding a suitable couple for the case: distant from the lovers stereotype – two guys, who are in harmony, calm and still, looking in the same direction of life. Stylish and refined, having a charm from the past, in harmony with the project architecture – combination of traditional elements with a contemporary functional program, typical for the high-class west european home.

The magic of the East is in the deepness – a lotus with lilias are floating in the water, stones with a mirror image, placed in a perfect balance. I love tulips – they have embraced the bench and the main “heroes” in the rendering, surrounded by a plenty of greenery, on the entrance of their home – their domain. The sky above Vitosha is full of light, birds and the paraplanes, typical for the warm seasons.

In addition i’ve attached the rest of the project renderings.

Project rights ownership by: Integra Consult Project LTD

Bulgarian text:

Пейка за влюбени – импресия

 3D визуализации на еднофамилна жилища сграда в близост до София, България

Задачата ми беше да възпроизведа 2D проект в 3D модел, който впоследствие да визуализирам до финални изображения. Всяка задача, дори и най-баналната, може да бъде интерпретира по интересен и личен начин.

Обектът е еднофамилна жилищна сграда в с. Рударци, в южните поли на Витоша. Предглеждайки съществуващия проект, вниманието ми бе прихванато от най-закачливия елемент: „пейка за влюбени”, разположена в двора на къщата, пред верандата, между две цветни лехи, оглеждаща се във водно огледало.

Опитах да наситя картината с живот – сложих подходяща двойка за целта: далеч от стереотипните влюбени, гушнати един в друг, а две души, които много си подхождат и излъчват хармония и спокойствие, очевидно загледани в една обща посока. Стилни и изискани, с лек привкус от миналото, в унисон с проектираната архитектура – наличие на традиционни елементи, но през погледа на една функционална програма, характерна за по-висок клас западноевропейско жилище.

Магията на изтока е в дълбочината – във водата се огледа лотус с лилии, както и камъчета, в перфектен баланс. Обичам и лалета – те обгърнаха пейката и главните ни герои, заобиколени от зеленина, на прага на своя дом – тяхната крепост. Небето над Витоша се изпълни със светлина, птици и характерните, по време на топлите сезони, парапланеристи.

В допълнение прикачвам и останалите визуализации към проекта.

Собственик на правата върху проекта: Интегра Консулт Проект ЕООД

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s