3D Mapping “ReVision” @ 1300

English text:

3D Mapping “ReVision” @ 1300 – “Soul, Substance, Memory”

3D mapping on the memorial “1300 years Bulgaria”, National Palace of Culture (NDK), Sofia

Project name: Soul, Substance, Memory

Project team (alphabetic): c. arch Alexander Todorov (concept, camera shooting, software technical realization), arch. Veselin Veselinov (concept, hand play), c. arch. Maria Dimitrova (concept, hand play), c. arch. Nikola Nikolov (concept, hand play), Kliment Dichev (sound design)

Project description:

The Spirit represents itself in the material world and the substance through light.

The Soul materializes the space in the form of the monument “1300 years Bulgaria”.

The Soul is endless and infinite, appears on the scene in a continuous, uninterrupted and everlasting movement and starts to play and get acquainted with itself.

The dance of the Spirit in the space – a play of Soul, Substance, Energy and Space.

The “empty” space turns into a “complete” matter (substance) – positive and negative.

The unconscious Spirit is searching for a way to get out and  tears off the matters, as he is “locked” hiding inside – allusion for the present of the monument and the unconscious society, prone to a mass anonymous aggression, thinking that the demolishing of the monument will ignore the past and will open “a new door in the community history”.

The Spirit, who was already became conscious, under the influence of time and life cycle, starts to patch the torn off substance, in an attempt to “turn back the time” – a change in the consciousness and an attempt for ReThinking of the Memory; the Past, the Present and the Future

LIVE! Project URL to the project and to “ReVision”: http://www.streamer.bg/bg/400/filmpage-go (our projects starts from 17:30 min to 21:45)

“ReVision”  description:

“ReVision” in an initiative of “Transformatori”  for temporary and artistic transformations on a provocative urban spaces, in an attempt for re-thinking of the urban context in a contemporary way. In the current release the focus is on the monuments in the city – a place for common and shared spiritual and cultural values. They influence and send messages to the next generations, as simultaneously the monuments are a generator of emotions, aesthetics and social relations. Since the team of “Transformatori” believes that the contemporary relation between the city and inhabitants should be represented in a contemporary way, the team organised a competitions and an artistic workshop for video-projection (3D Mapping) on the surface of the monument “1300 years Bulgaria”, using the available surface as a scene for innovative and creative thinking. Partners: project “ReVision” of “Transformatori” association is realised with the help of program “Culture” of Sofia Municipality, as a support of the application of Sofia and the Southwestern region for an European capital of culture in the year of 2019. Organisation partners: ElektrikMe – project mentors in the audio and visual part; ProTechnica EVENT – technical realisation of the project; Summer scene “One More Cinema”, „Research Centre for Social Sciences”, the University of Sofia, Seminar BG ,University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy –  “Laboratory for urban design” of the Architectural faculty and “Transformatori” association; Media partners: Streamer.bg – live video transmission of the 3D Mapping, ANONS BNT, Radio FM+.

Participants: 1) Yana Melamed, Dragomir Yordanov – De’Mode; 2) Mariana Sarbova, Adriana Sarbova, Galina Milkova, Yani Chaushev – Memory; 3) Borislav Grigorov, Alexander Kirilov, Ilian Stoev – Steam Factory; 4) Tanya Mihailova – MEMORIal or noMEMORIal; 5) Boyka Shpan, Antoni Stoev – The sky and the earth; 6) Alexander Todorov,  Maria Dimitrova, Nikola Nikolov, Kliment Dichev, Veselin Veselinov – Soul, Substance, Memory.

Members of the mentor team and jury of the competition for participants: Elektrick.Me /Stoyan Stoyanov, Georgi Hristov, Vladimir Grancharov/ – leaders and supervision of the creative workshop,facebook.com/Elektrick.meyoutube.com/user/ElektrickMe; Dimitar Karanikolovmeshroom.com ; Rene Beekmanwww.raakvlak.net; associated Professor Valentin Starchev, sculptor , автор на паметник “1300 години България” – Lachezar Boyadzhiev, contemporary artist – Agitprop, Martichka Bozhilova, facebook.com/agitpropcompany ; Martin Angelov, “Transformatori” association.

Project publications: http://www.dnevnik.bg/video/2013/11/02/2173669_video_reviziia_na_pametnika_pred_ndk_s_3d_pohvati/

Event and pictures from guests: http://www.facebook.com/events/576180615779389/?fref=ts

Many thanks to the team, organizers, mentors, workshop participants, spectators and all friends!

Bulgarian text:

“РеВизия” – 3D прожекция @ 1300

 3D прожекция върху паметник “1300 г. България”, НДК, гр. София

Проект: Дух, материя, памет

Екип проект (азбучно): к. арх. Александър Тодоров (идея, камера, концепция и техническа реализация – аналогови кадри и сглобяване в софтуъер) арх. Веселин Веселинов (идея, в ролята на ръката) к. арх. Мария Димитрова (идея, в ролята на ръката) к. арх. Никола Николов (идея, в ролята на ръката) Климент Дичев (озвучаване)

Описание на проект:

Материята изразява присъствието на Духа чрез светлина.

Духът материализира пространството под формата на паметника.

Духът е безкраен, появява се в непрекъснато движение и започва да се опознава.

Танцът на духа в пространството – игра на дух, материя, енергия и пространство.

“Празното” пространство преминава в “пълна” материя – позитив и негатив.

Неосъзнатият дух, търси начин да изплува навън и разкъсва материята, в която е заключен – алюзия за паметника и неосъзнатото общество, склонно към масова агресия, смятайки, че с разрухата на определен паметник ще загърби миналото и ще отвори “нова врата”  в обществената история.

Осъзнатият вече дух, под ударите на времето и кръговрата, закърпва скъсаната материя, в опит да “върне времето назад” – промяна в съзнанието и опит за преосмисляне на паметта; миналото, настоящето и бъдещето.

На живо! Интернет връзка към проекта и “РеВизия”: http://www.streamer.bg/bg/400/filmpage-go (нашият проект е от 17:30  минута до 21:45)

Описание на “РеВизия”:  “РеВИЗИЯ” е инициатива на “Трансформатори” за временни и артистични трансформации на провокиращи градски места, тяхното преосмисляне и пренасяне в съвременността. В това издание фокусът е върху паметниците в града – места на споделени духовни и културни ценности. Те въздействат и отправят послания към поколенията, а същевременно са генератор на емоции, естетика и социални взаимодействия. Вярвайки, че съвременно отношение се демонстрира чрез съвременни изразни средства, екипът на “Трансформатори” организира конкурс и творческа работилница за видео-прожектиране върху паметника “1300г. България”, използвайки повърхността му като сцена за новаторско творческо мислене. Партньори Проект “РеВИЗИЯ” на сдружение “Трансфораматори” е реалзиран с помощта на програма “Култура” на Столична Община, в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г. Организационни партньори: ElektrikMe – ментори аудио-визуална част ProTechnica EVENT – техническо изпълнение на проекта; Summer scene “One More Кино” „Изследователски център по социални науки”, Софийски университет, Семинар БГ Университет по архитектура, строителство и геодезия – “Лаборатория за градски дизайн” на Архитектурен факултет и сдружение “Трансформатори”; Медийни партньори: Streamer.bg – директно видео излъчване на 3Д мапинг прожекцията в.АНОНС БНТ радио ФМ+

Участници: 1) Яна Меламед, Драгомир Йорданов – Де’моде; 2) Мариана Сърбова, Адриана Сърбова, Галина Милкова, Яни Чаушев – Памет; 3) Борислав Григоров, Александър Кирилов, Илиян Стоев – Steam Factory; 4) Таня Михайлова – ПАМетник или безПАМЕТник; 5) Бойка Шпан, Антони Стоев – Небето и земята; 6) Александър Тодоров, Веселин Веселинов, Мария Димитрова, Никола Николов, Климент Дичев– Дух, Материя, Памет

Членове на менторския екип и жури на конкурса за участници: – Elektrick.Me /Стоян Стоянов, Георги Христов и Владимир Грънчаров/ – ръководители на творческата работилница,facebook.com/Elektrick.meyoutube.com/user/ElektrickMe – Димитър Караниколов, meshroom.com – Рене Беекманwww.raakvlak.net – проф. Валентин Старчев, скулптор, автор на паметник “1300 години България” – Лъчезар Бояджиев, съвременен артист – Агитпроп, Мартичка Божилова, facebook.com/agitpropcompany – Мартин Ангелов, сдружение “Трансформатори”

Публикации за проекта: http://www.dnevnik.bg/video/2013/11/02/2173669_video_reviziia_na_pametnika_pred_ndk_s_3d_pohvati/ ,

Събитие и качени снимки от гостите: http://www.facebook.com/events/576180615779389/?fref=ts

С благодарност към екипа, организаторите, менторите и всички участници, зрители и приятели!

Because a friend of mine likes to say: “The Way is important, not the final goal”, i would like to show you images of the “Process of making”, which led us to the final result and brought us a lot of joy, because we had fun, while working on the project.

Понеже мой приятел обича да казва: “Важен е Пътят, не крайната цел”  – затова искам да ви покажа снимки от “процеса на работа”, който ни доведе до крайния резултат и ни донесе много радости, защото се забавлявахме работейки.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s