Graphic Design

This slideshow requires JavaScript.

Hands Forest (BG: Гора от Хора): creative graphic design for the campaign of the Bulgarian Greens (more info @ http://vesel-in.blogspot.com/2014/10/blog-post.html

 

This slideshow requires JavaScript.

Ratha Yatra festival invitations for the Indian Embassy in Bulgaria

 

Creative Job Offer (Community manager position) – done for a friend

Креативна обява за работа – по молба на приятел

This slideshow requires JavaScript.

“Hubavite Neshta” (cosmetics shop): guestbook, facebook timeline, discount book-let, 2013 /

“Хубавите Неща” (магазин за козметика): книга за гости, корица за фейсбук, талон за отстъпка, 2013г.

Hubavite Neshta / Хубавите Неща

Tram through the Garden of Tzar Boris, 2013 / Трамвей през Борисова Градина, 2013г.

The municipality of Sofia is planning to construct a tramway throught the Garden of Tzar Boris, taking the risk to destroy the entireness of the park. The situation provoked me to a little joke. Dear rulers, please reconsider the tramway line.

Столична Община възнамерява да прокара трасе на трамвай през Борисовата Градина, рискувайки на наруши допълнително цялостта на парка. Ситуацията ме провокира за малка шега. Драги управлява, моля преосмислете трасето на трамвая.

This slideshow requires JavaScript.

“Hubavite Neshta” – cosmetics shop, posters, 2013 / “Хубавите Неща” – магазин за козметика, плакати, 2013г.

Hubavite Neshta / Хубавите Неща

This slideshow requires JavaScript.

Save the garden of Tzar Boris in Sofia, 2012  / Да спасим Борисовата Градина, 2012г.

The municipality of Sofia was intending to build a 4 line boulevard over one of the most precious culture and nature values of the city – the garden of Tzar Boris, destroying natural habitat of birds and animals, a place for relaxation of citizens, cutting a lot of trees, most of them older than a century. By virtue of a small group of awakened citizens, the project was changed in a positive way, although a realization of a road bridge is expected near residential buildings. The posters were done by myself for one of the sessions of one of the comission, part of the sofia municipality council.

Столична община възнамеряваше да прокара 4 лентов (2х2) булевард през една от културните и природни ценности на града – Борисовата Градина – разрушавайки естествения хабитат на птици и животински видове, място за отдих на граждани, на цената на множество отсечени вековни дървета. Благодарен на малка група от будни граждани, проектът претърпя изменения в положителна посока, макар и да престои реализация на естакада в непосредствена близост до жилищни сгради. Плакатите направих за едно от заседанията на една от комисиите към столичния общински съвет.

Not ready to die in your war, 2012 / Не съм готов да загина във вашата война, 2012

When i’ve returned back home, after the summer break, on the new were announcing about a political conflict between Israel and Iran – a potential war. Internet was flooded by pictures of good people, citizens of both countries, who were living together in peace and showing love for each other. People from all over the world have joined the idea. For the poster i’ve used one of my most positive summer pictures. Maybe because of the care for peace or some other reason – the peace was kept (or it just seems to be). Let’s pray for Peace!

В края на лятната почивка, завръщайки се вкъщи, заварих новините за  политически конфликт между Израел и Иран – възможна предстояща война. Интернет беше залят от снимки на добронамерени граждани от двете държави, които съжителстваха помежду си по мирен начин, изпълнени с любов към съседите си. Хора от цял свят подкрепихме инициативата. За плаката използвах една от най-позитивните ми летни снимки. Дали благодарен на желанието на хората за мир или по други причина – мирът се запази (поне привидно). Нека да се молим за Мир!

This slideshow requires JavaScript.

Save the bulgarian forests, 2012 / Спаси българска гора, 2012г.

At the end of 2011 and the beginning of 2012, the society in Sofia and Bulgaria exploaded. The government was preparing a law draft about the bulgarian forest, giving into the hands of the oligarchy and the ski infrastructure renting companies the possibility to build additional ski tracks in the mountain areas in fast and easy administrative way. After a  more than 6 months resistance , citizens and NGOs succeeded to force the the politicians to change the law in a positive way. I’ve made the poster for protests, where more than 4000 – 5000 citizens joined.

В края на 2011г. и началото на 2012г. гражданското общество в София и България пламна. Правителството подготвяше законопроект за горите, даващ в ръцете на олигархията и концесионерите на ски съоръжения възможността да строят допълнителни ски писти в планински територия по бърза и лесна процедура. След повече от 6 месеца съпротива и множество протести, гражданите и НПО-тата успяха да накарат управляващите да подобрят закона. Направих плакатите за протести, където се включиха повече от 4000 – 5000 души.

This slideshow requires JavaScript.

Save Vitosha mountain (Facebook Timeline), 2012 / Спаси Витоша (Facebook корица), 2012г.

At the end of 2011 and the beginning of 2012, the society in Sofia and Bulgaria exploaded. The government was preparing a law draft about the bulgarian forest, giving into the hands of the oligarchy and the ski infrastructure renting companies the possibility to build additional ski tracks in the mountain areas in fast and easy administrative way. First of all Vitosha was endangered – a mountain very close to Sofia. After a  more than 6 months resistance , citizens and NGOs succeeded to force the the politicians to change the law in a positive way.

В края на 2011г. и началото на 2012г. гражданското общество в София и България пламна. Правителството подготвяше законопроект за горите, даващ в ръцете на олигархията и концесионерите на ски съоръжения възможността да строят допълнителни ски писти в планински територия по бърза и лесна процедура. Всичко започна от реалната опасна за Витоша – намираща се в непосредствена близост до София. След повече от 6 месеца съпротива и множество протести, гражданите и НПО-тата успяха да накарат управляващите да подобрят закона.

This slideshow requires JavaScript.

20:12 – Time to Kill EGO (Facebook Timeline), 2012 / 20:12 – Време да убием Егото, 2012

2011 was a special year for me, which opened a new pathway for my existence, after i’ve decided to quit my previous way of living and thinking. In the beginning of 2012, i’ve decided to create a facebook timeline, representing 2012 as a new start, and as soon the sun clock strikes 20:12, the soul will start moving in the direction of the light and manage to restrain the wild and tempestuous ego.

2011 г. беше специална за мен и отвори нов път към личното ми себеосъзнаване, след като реших да приключа с предишния си начин на живот и мислене. В началото на 2012г., реших да направя корица за Facebook, която да представи годината като ново начало, при което след като слънчевият часовник огрее на 20:12, душата ще потърси светлината и ще започне да убоздава непримиримото его.

ABS corporate design – project management of investment in RES, 2010 / ABS корпоративен дизайн – управление на ВЕИ проекти, 2010г.

Graphic design and content management: 03_Project file Loznica_0.784-0.937 MW_10-12 SPVs

Content management; Design by XS Software JSCo and Joro Balinov: ABS TEASER

All images: full size

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s