Ecology Education

This slideshow requires JavaScript.


 Проект “Екологично Образование”

Образователно – интерактивна доброволческа мисия за извънкласно информиране на деца в сферата на: екологична архитектура и устойчиво развитие (теория и практика)

“Класна стая под брезата”, гр. Костинброд – микромодел за природосъобразност и “устойчивост” (практически урок по архитектура, строителство и екология)

Етап на проекта:

 • Подготовка за начало на проекта и строителството в с. Долни Пасарел в учебната година 2015-2016

Обяснителна записка “Класна стая под брезата”, гр. Костинброд: Обяснителна записка BG

Детайлно описание на концепцията на проекта (Януари 2015): http://bit.ly/1Qv3rZr

ПЪЛНО съдържание на презентацията, представена пред ученици: http://bit.ly/1R1e75v

Снимки от презентациите в гр. Костинброд и с. Долни Пасарел:

Facebook албум със снимки от процеса на работа:

Медийно отразяване:

Проектни партньори:

 • Съвместно сътрудничество с арх. Милан Рашевски
 • Заедно в час (http://zaednovchas.bg/)
 • СОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд
 • 202 ОУ “Христо Ботев”, с. Долни Пасарел
 • Adecco България (http://www.adeccobulgaria.com) – генерален спонсор на проекта в гр. Костинброд със сума от 1500,– лв. (благодарности за г-н Малешков)
 • АСЕМ – Асоциация за Строителство с Естествени Материали (http://asem-bg.org/), специални благодарности към арх. Георги Георгиев за консултациите
 • Изоматех (благодарности на г-н Георги Камалиев): хидроизолация за зелен покрив (http://isomatech-bg.com/)
 • БарБали (http://barbali.bg/): строителство със сламени бали
 • Флоримекс и Градински център ТИС (благодарности на л. арх. Веси Блажева)- субстрат и седуми за зелен покрив, озеленяване и растения (http://florimex.bg)
 • Мотто Инженеринг (http://www.motto-engineering.com): ВЕИ инсталация
 • Десислава Пешева: финансова подкрепа от 500,– лв.
 • ЛОГОС (http://logos-bg.eu – г-н Йордан Йорданов): метални габиони за мебели
 • Хамаците ООД (http://hamacite.com): подарък хамаци за двете училища
 • Елмакс ЕООД и Строймат ООД: материална и морална подкрепа
 • всички ученици, приятели и доброволци, които се включиха морално и физически

Adecco logo with goalISOMATECHlogoASEMbarbali-logologo_Motto1Zaedno_v_Chaslogo


 Project “Ecology Education”

Interactive volunteer mission for children education about: ecological architecture and sustainable development (theory and practice)

“Open-air classroom under the birch”, the city of Kostinbrod – micro model for naturetecture and sustainability {NatureTecture = Nature + Architecture} (practical lesson for architecture, building and ecology)

Project stage:

 • Preparation for the project and building process in the village of Pasarel during the school year 2015-2016

Detailed project description (BG): http://bit.ly/1Qv3rZr

FULL presentation, held by children in both schools (BG): http://bit.ly/1R1e75v

Pictures from the presentations in the city of Kostinbrod & the village of Dolni Pasarel:

Facebook album with “The Process of Making” (BG):

Press release:

Project partners:

 • Common collaboration with arch. Milan Rashevski
 • Teach for Bulgaria (http://zaednovchas.bg/)
 • “Dr. Petar Beron” school in the city of Kostinbrod
 • 202 “Hristo Botev” school in the village of Dolni Pasarel
 • Adecco Bulgaria (http://www.adeccobulgaria.com) – general sponsorship of the project in the city of Kostinbrod with 1500,– BGN (gratitude to Mr. Maleshkov)
 • Association for Building with Natural Materials (http://asem-bg.org/), many thanks to arch. Georgi Georgiev for the consulting
 • Isomatech (gratitude to Mr. Georgi Kamaliev): waterproof insulation for a green roof (http://isomatech-bg.com/)
 • BarBali (http://barbali.bg/): straw-bale building
 • Florimex and Garden Center TIS (gratitude to L.Arch. Vesi Blajeva)- soil and plants (sedum) for green roof, landscape and plants (http://florimex.bg)
 • Motto Engineering (http://www.motto-engineering.com): Renewable Energy installation
 • Desislava Pesheva: financial sponsorship of the project with 500,– BGN
 • Elmax LTD & Stroymat LTD: material and moral support
 • Logos (http://logos-bg.eu – Mr. Yordan Yordanov): steel gabions for furniture
 • Hamacite LTD (http://hamacite.com): hammocks gift
 • all children, friends and volunteers, who have supported the initiative

Adecco logo with goalISOMATECHlogoASEMbarbali-logologo_Motto1Zaedno_v_Chaslogo
Теоритична част (първоначална презентация) / Theoretical part (start-up presentation):

Финална презентация за откриване на проекта в гр. Костинброд / Final presentation for the project opening in the city of Kostinbrod:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s