145 School

English text:

145 Primary School “Simeon Radev”

Project for a reconstruction of 145. Primary school in Sofia – concept and technical (below 0.00)phase 

Project: Reconstruction and extension of an existing school building, located in a panel complex “Mladost” in the city of Sofia, Bulgaria, based on the concept of Finland school.

Total area: 11 300.00 sq. m.

Project task: topic study, concept and technical project, engineers project management and 3D renderings

Project rights ownership by: Integra Consult Project LTD and associate professor arch. Stefan Popov

Lecture for Comperary school in Finland by associate professor arch. Stefan Popov:  http://www.streamer.bg/bg/427/filmpage-go

More info – soon in addition.

Bulgarian text:

145 ОУ “Симеон Радев”

 Проект за реконструкция на 145 ОУ в гр. София – идейна и техническа (до кота 0.00) фаза

Проект: Реконструкция и разширение на съществуваща училищна сграда, разположена в панелен жилищен комплекс “Младост”, гр. София, България, базирана върху идеята за финландско училище.

Обща площ: 11 300.00 кв.м.

Проекта задача: проучване, идеен и технически проект, комуникация със специалности и 3D визуализации

Собственик на правата върху проекта: Интегра Консулт Проект ЕООД и проф. д-р арх. Стефан Попов

Лекция на тема съвременни училищни сгради във Финландия  с проф. д-р арх. Стефан Попов:  http://www.streamer.bg/bg/427/filmpage-go

Повече информация – скоро в допълнение.

Project drawings part “Architecture”/ Проектни чертежи по част “Архитектура”

145 School - existing situation

145 School – existing situation / 145 ОУ – съществуващо положение

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s