E3 Tech (Plus Energy Office)

English text:

E3 Tech (Ethno! Eco! Energy! Tech!)

 Competition project for a plus energy passive office in Stara Zagora – Zagora Green Ideas Design 2014

4th Place in the competition!

Project team:

arch. Alexander Kableshkov

arch. Milan Rashevski

arch. Veselin Veselinov

47.76 sq. m. plus – energy passive house office with ecological, natural materials as a low-budget solution for 50 000,00 BGN with a completely healthy environment.

Just give us a call, in order to understand, how it works! 😉

Bulgarian text:

E3 Тек (Етно! Еко! Енерджи! Тек!)

Проект за плюс-енергиен пасивен офис в гр. Стара Загора – Конкурс за Зелени Идеи на Загорка 2014г.

4-то място в конкурса!

Проектен екип и подкрепа от приятели:

арх. Александър Каблешков

арх. Веселин Веселинов

арх. Милан Рашевски

Плюс-енергиен “пасивен” офис от здравословни, екологични, естествени, нискобюджетни материали с площ от 47.76 кв.м. с бюджет до 50 000,00 лв.

1. Наименование на проект

Е3 ТЕК

Етно!Еко! Енерджи! Тек!

ПроектътЕ3 ТЕК”е пресечната точка между: традиция (Етнографски елемент) – използване на традиционни местни строителни материали: дърво, глина и слама; Екология – устойчиво използване на природни материали, гарантиращи здравослойва и естества жизнена среда, както и устойчиво планиране на архитектурния обект в условията на максимално оптимизиран бюджет, спрямо избраното решение за офис с площ от 47 м2 за 4 души; Енергия – спестяване на енергия чрез използването на концепции за енергийна ефективност и архитектурно проектиране, спрямо стандарт „Пасивна сграда”, използване на рекууперационна система с малка термопомпа за отопление, охлаждане и вентилация, както и производство на възобновяема енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – фотоволтаични панели („високи” технологии). 

Плюс-енергийната еко офис сграда „Е3 ТЕК” е иновативен резултат от срещата на трационни („ниски”) със съвременни („високи”) технологии.

2. Стойност на проекта

Обща стойност на проекта: 49 980,11 лв с ДДС

Цената е реалистична и изготвена съвместно със строителни инженери с дългогодишен опит в сферата на архитектура и строителство на сгради.

Възможно е намаляване на част от строителните разходи, ако се използва труда на доброволци за изграждането на подобен иновативен, пилотен проект за част от по-леките строителни дейности, за които не се изисква професионална квалификация, като напр.: полагането на външни и вътрешни мазилки от глина; глинен под и полагането на лека глина в тавана (пространството между гредореда); полагане на топлоизолация (сламени бали); полагане на укрепващ зид към терена (габиони); производство и монтаж на блокове от трамбована земна маса. Участието на доброволци сплотява обществото и отношенията в него, развива полезни трудови навици и добавя стойност, която не може да бъде оценена по финансов показател, но има значение за така наречения „дух на мястото” и вложената творческа енергия в сградата.

В цената са включени всички разходи по изпълнението на обекта, в това число и разходите за производство на енергия от ВЕИ.

III. Описание на проекта

В условията на световна глобализация и индустриално развитие, водещи до сериозно замърсяване и щети върху природата; нерегулириемо строителство с понижени стойности на сградна биология („building biology” –връзка между архитектура и човек), стихиен икономически растеж, базиран на консумация – урбанисти, архитекти, проектанти, строители и всички участници в процеса на изграждане на човешката жизнена среда е необходимо да преосмислят работата си в една по-„устойчива” посока.

Устойчивото развитие предполага да бъдат осигурени условия за удовлетворяне на основните човешки потребности на днешните поколения, които да не нарушават същите нужди на бъдещите поколения. Понятието е комплексно и съдържа в себе си екологични, социални и икономически аспекти, при чиято пълна реализация на локално, местно, ниво е възможност да бъде постигнато „автономно обитаване” (задоволяване на житейските материални потребности в пълна или значителна цялост в рамките на конкретен, малък по мащаб, в конкретното задание – офис. Нуждата от подобни „мерки” е продиктувана и от международните спогодби – напр. „Протокола от Киото”, предвиждащ локални способи за намаляване на вредните емисии и парникови газови с 20%, намаляване на консумацията на енергия с 20%, както и увеличаване на дяла на произведена енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с 20% до 2020г., валидни за България, в качеството й на член на Европейския Съюз.

Глобалната ситуация ражда необходимост от „Пасивно” строителство, стандартизирано преди години в Германия, осигуряващо минимално сградно потребление на енергия, благодарен на „пасивните” архитектурни мерки, описани детайлно в разработката и мерките за енергийна ефективност. Базирайки проекта върху концепцията „Пасивна” сграда екипът същевременно цели дообогатяването и доразвиването на концепцията в една по-устойчива и иновативна посока, от гледна точка на концепция за екологичност и икономичност на използваните материали. За целта в проекта са използвани единствено достъпни, естествени, природни, нискобюджетни материали с висок потенциал за масова употреба и отлично влияние за осигуряване на здравословен микроклимат в сградите, с грижа за бъдещето.

Награждайки над стандартите за енергийна ефективност и минимално потребление на енергия, последната цел на проекта е осигуряване на „автономност” на архитектурната среда, постигнато чрез използване на достъпна възобновяема енергия от природата (ВЕИ).

В резултат на задълбочено проучване и предварително познаване на материята, обект на конкурса, екипът съзнателно отвори врата към бъдещето: Плюс-енергийната еко офис сграда „Е3 ТЕК” –  иновативен резултат от срещата на трационни („ниски”) със съвременни („високи”) технологии.

IV. Цел на проекта

Едно от предизвикателствата пред пасивната архитектура в България, но и в другите европейски страни, е изпълнението им с екологични рециклируеми материали, които не изискват ексесивна първична енергия за екструдиране и производство. Една от основните идеи в проекта, който защитаваме с настоящия проект, е успешното комбиниране на архитектурната традиция и високотехнологичните постижения. Здравословното влияние на материали като кирпич, лека глина и слама, но и тяхната цена и технически показатели, визирайки, коефициент на топлопреминаване, регулиране на относителната влажност, повишаването на термичната инерция на сградата, “дишащи” способности, успешно могат да се комбинират с достижения на технологията като рекуператори със срещуположни потоци, нискоемисионни стъклопакети с газ аргон, поликристални фотоволтаични панели и други. Тази комбинация се отразява не само на отпечатъка на въглеродните емисии на сградата, но и на вътрешния комфорт, ефективността на труда на заетите и комфорта на обитаване. Наблюдавайки жизнения цикъл на сградата, използването на локални и рециклируеми материали елиминира основни проблеми в архитектурата като извозването на земни маси при строеж, извозването на строителни отпадъци при събаряне и др.

Концепцията „пасивна” сграда, въплетена в проект„Е3 ТЕК” :

 1. Архитектурно решение – входът е от северозапад, под навес и полуоткрито пространство. Офис сградата е кръгла в план (конструктивен радиус от центъра на кръг до ос колона = 4.2м), със свободно вътрешно планиране и органично разположение на мебелирането и допълващите пространства – кухненски бар плот и тоалетна. Остъкляването е предимно южно, съобразно растера и височината на сламените бали, както и конструктивния растер, като е оставен и надзид от бали над прозорците (1бр. бали) по естетически съображения.
 2. „Пасивни архитектурни мерки: ситуация – разполагане на сградата на незасенчено място в терена или в близост до широколистна растителност, която осигурява охлаждане през лятото и не възпрепятства топлинните печалби през зимата; ориентация – максимален размер на южната фасада и ориентация на основния сграден обем на юг, с цел увеличаване на слънчевите печаби; преобладаващо остъкляване по южната фасада; компактен обем с минимална ограждаща повърхоност (цилиндрична форма); форма на сградата, спомагаща за максимални слънчеви печалби през зимата, оптимално засенчване през лятото, естествена вентилация, предпазване от преобладаващи ветрове, както и други неблагоприятни метеорологични условия; осигуряване на външна слънцезащита срещу прегряване (външна – стреха, асма); използване на термална маса – глинени стени, подове и тавани;
 1. Проектиране на суперизолация от естествени материали (сламени бали – 1 слой за стени и под; 2 слоя за таван) с топлопроводимост = 0.048 W/(mK), дебелина 350мм
 2. Осигуряване на въздухонепроницаемост – чрез масивен зид, въздухоплътна сградна обвивка и обмазване с интериорни мазилки; както и лепенки за дограми.
 3. Висококачествени прозорци, осигуряващи минимизиране на топлинни загуби, но и максимални слънчеви печалби през зимата.
 4. Липса на термомостове – подвигнат под и таван, който няма връзка с външната конструкция (навес). Изолиране на носещата конструкция. Монтаж на дограмата в равнината на топлоизолацията и използване на уплътнителни лепенки.
 5. Отопление, охлаждане – отоплението се осигурява чрез слънчеви печалби през студените месеци и вътрешни топлинни печалби от хората и тяхната активност в сградата, както и от електроуредите (няколко на брой в един офис). Топлината не се губи в пасивните сгради и остава вътре, благодаря на суперизолацията и въздухоплътността. Чрез система за топлообмен и доставка на пресен въздух се осъществява отопление на сградата. Използван е рекууператор/топлообменник с КПД над 80% и с инсталирана малка термопомпа.
 6. Вентилация – използване на механична вентилация чрез рекууператор с доставка на пресен въздух целогодишно. Използване и на естествена вентилация (напречна или cross-ventilation) чрез проектираните напречни отвори в сградата. В системата е включен летен байпас.
 7. Защита от прегряване – в проекта са изследвани слънчевите ъгли през различните сезони и проектираният навес осигурява слънчезащита през топлите месеци, както и осигуряване защитен вход към сградата от северозапад. На изток е предвидено израстване на асма, която да осигури също слънцезащита през топлите месеци, но и свободно проникване на ниските слънчеви лъчи през студените месеци.
 8. ВЕИ – в сградата е използвана фотоволтаична система, осигуряваща автономност в енергийно отношение. Изследвана е слънчевата радиация и прогнозния й потенциал е най-висок. Проектно е заложена система с мощност от 3 kWp, монтирана върху навеса, под оптималния слънчев ъгъл.

Комфорт и здравословна среда – използване на материали осигуряващи топло –  и шумо-изолация; термална маса, защита от пожар, вятър, атмосферни условия, електромагнитни вълни.

V. Очаквани резултати от реализацията на проекта (количествени и качествени параметри)

1. Светла площ

Светла площ Е3 ТЕК*: 47.76 кв.м. Търсена е оптимална работна площ за компактен, малък екип от 4 души. Предпочетено е решение, което да използва максималната допустима бюджетна стойност на конкурса, с цел функционална и бюджетна ефективност и рационалност, поради следните аргументи: по-практично е изграждането на малка сграда с достатъчно площ за малък екип от гледна точка на строителни разходи – колкото по-голям е проектния офис, толкова по-ниска е цената на кв.м., заради фиксираните разходи по пера (напр. изкопни работи, система за рекууперация, доставка и монтаж на сградни компоненти, ВЕИ инсталация и т.н.); за предпочитане е и проектирането на среда, развиваща екипна работа, вместо индивидуализъм. Следвайки гореописаната логика екипът, разработващ проекта достигна до извода, че минималната офис площ, включваща: работна площ с възможност за срещи, кухненски бар плот и малка тоалетна е около 12 кв.м./човек или общо около 48 кв.м.

2. Енергийна консумация

Годишна нужда от отопление и охлаждане Е3 ТЕК*: 14 kWh/m2a (при минимално изискване за 15 kWh/m2a)

Годишно потребление на първична енергия Е3 ТЕК*: 57 kWh/m2a (при минимално изискване за 120 kWh/m2a)

3. Въздухоплътност

Въздухонепроницаемост Е3 ТЕК*: кратност на въздуха при тест n50 = 0.6 1/h или по-малка стойност (при минимално изискване за 0.6 1/h). Въздухонепроницаемостта се удостоверява чрез тест с вентилатори при (n50) – Blower door test. Въздухоплътността на Е3 ТЕК се постига чрез масивен зид от трамбовани земни блокове, положени между колоните на дървената конструкция и от вътрешните въздухоплътни мазилки от глина. Стенните глинени мазилки (от пода до тавана) са свързани с дебел слой глинен под (излят) и таванските мазилки, над които е изпълнен пълнеж от лека глина между дървената таванска рамка. Всички мазилки се полагат върху тръстикови панели за по-добро сцепление. По този начин се получава непрекъсната сградна обвивка, отговаряща на критериите за въздухоплътност, изпълнена изцяло от естествени материали, с отлични характеристики при контрола на влага, без необходимост от изкуствени мембрани. Дограмата е монтирана с двустранни въздухоплътни лепенки, осигуряващи непрекъсността на въздухоплътната линия. Допълнително сградната обвивка се състои и от плоскости от OSB и топлоизолацията от сламени бали, подпомагащи въздухоплътността – комбинираната конструкция осигурява още по-добри параметри. Ограждащата конструкция на Е3 ТЕК е „дишаща” – т.е. саморегулира контрола на влагата в помещенията, но сама по себе е с отлични въздухоплътни характеристики. Необходимото е високо внимание при обмазването на дървените елементи и фугите между тях и пълнежния материал. Глинените мазилки се армират със слама, подовете се полират с естествени материали.

Високата въздухоплътност се гарантира от качественото и добросъвестно изпълнение на архитектурния проекти и детайли и се доказва чрез тест за въздухоплътност, който е заложен като бюджетно перо в проекта с нулева стойност, защото ще бъде демонстрационен за първата по рода в България „плюс-енергийна” и „пасивна” сграда, изпълнена изцяло с естествени материали.

4. Критерии за стандарт „Пасивна сграда”

Постигане на енергийно-ефективен стандарт „Пасивна сграда” = ДА

5. Производство на енергия от ВЕИ

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ): поликристални фотоволтаични панели с инсталирана мощност от 3kWp. Прогнозно производство на електроенергия за района на Стара Загора при наклон на модули от 33 градуса = 3 kWp * 1200 kWh/kWp (слънчева радиация) = 3600 kWh/годишно

6. Плюс-енергийна сграда

Годишно потребление на енергия за отопление и охлаждане = 14 kWh x 47.76 m2 = 668.64 kWh/годишно. Предвидена е рекууперационна система за офис с над 80% КПД, с вградени филтри за пречистване на въздуха и малка термопомпа за подгряване.

Общо годишно потребление на енергия за всички нужди = 57 kWh (първична енергия) x 47.76 m2 = 2722.32 kWh/годишно.

Плюс-енергийна сграда: (произведена енергия от ВЕИ) – (нужда от енергия за потребление) =    = (3600 kWh/годишно) – (2272.32 kWh/годишно ) = +877.68 kWh/годишно = +18.38 kWh/m2a

7. Спестени C02 емисии

Спестени C02 емисии (енергийна ефективност)За изчисление на емисиите са използвани емисионни фактори, посочени в ТЕКническо приложение с инструкции към образеца за попълване на данни от ПДУЕ (Таблица Емисионни фактори за използваните енергоносители):

E = AD * EF;  Е = 2722,32/1000*0.819; Е= 1.826 т.CO2/МВтч, където Е са емисиите на парникови газове в t; AD са първичните данни за употребеното гориво в енергийни единици (TJ или MWh);

EF е емисионен фактор за съответното гориво, изразен в t/TJ или t/MWh;

Спестени C02 емисии (производство на енергия от ВЕИ): 32.4 kg/(m2a) = 1.547 т. CO2/МВтч

Общо спестени C02 емисии (ен. еф. + ВЕИ): 1.826 + 1.547 = 3.373 т. CO2/МВтч годишно

8. Бюджет и финансови параметри

Цена кв.м. Е3 ТЕК (Плюс-енергийна сграда): 1046,5 лв./кв.м. за площ от 47.76 кв.м.

Цена кв.м. Е3 ТЕК (само „Пасивна” сграда без ВЕИ): 899,00 лв./кв.м. за площ от 47.76 кв.м.

Цена кв.м. Е3 ТЕК (ЗП): 303,00 лв./кв.м. за Застроена площ (ЗП) от 165 кв.м.

8.1. Бюджетно сравнение плюс-енергийни сгради

Референтна цена на кв.м. за реализирана плюс-енергийна сграда (частна жилищна сграда в с. Кладница) в България с конвенционални строителни материали: около 2000 лв./кв.м. за сграда с площ от около 970 кв.м. (автор: арх. Георги Николов)

Бюджет на Е3 ТЕК, спрямо плюс-енергийна сграда в България, реализирана с конвенционални строителни материали: –47.5% от стойността.

8.2. Бюджетно сравнение пасивни сгради

Референтна цена на кв.м. за реализирана “пасивна” сграда (детска градина в гр. Габрово) в България с конвенционални строителни материали: около 1144.5 лв./кв.м. за сграда с площ от около 955 кв.м. (автор: арх. Генчев).

Бюджет на Е3 ТЕК, спрямо “пасивна” сграда в България, реализирана с конвенционални строителни материали: –21.5% от стойността

9. Възвръщаемост на инвестиция във ВЕИ

9.1. Toчка на възвръщаемост на инвестиция във ВЕИ, ако електроенергията се продава към мрежата на локално ЕРП, вместо да се използва за покриване на собствените нужди: 6г. и печалба от ВЕИ за период от 20г.: обща сума от 18 000,00 лв.

9.2. Печалба от ВЕИ за 20г., ако остатъчната електроенергия се продава към мрежата на локално ЕРП, след като се удовлетворят собствените енергийни нужди на обекта: общо 6 000, 00 лв.

*спрямо калкулации в лицензирана версия на PHPP (Passive House Planning Package) с климатични данни за района на Стара Загора. PHPP е официален софуеър, използван за сертифициране на сгради по стандарт „Пасивна Къща” от Института за Пасивни сгради в гр. Дармщад, Германия. Източник: http://passiv.de/

VI. Вид на използваните материали за реализация на проекта:

Проектът залага на естествени, екологични материал от локални източници – дърво, дървени плоскости, глина, слама, тръстика, камък и др. Естествените материали са с ниска цена, най-висока дълготрайност, 100% възможност за рециклиране и са водещи показателите за екологичност и здравословна среда. Критерии, в които естествените материали са водещи пред други строителни материали:

o NO (Natural Occurance) – доколко е наличен материалът в природата, дали е

синтетичен и до каква степен

o EI (Ecological Impact) – екологично въздействие на материала

o HI (Health Impact) – въздействие на материала върху здравето на обитателите

o OG (Outgassing toxic substances) – отделяне на токсични вещества (газове) от

материалите

o EC (Energy consumption) – енергоемкост на материала

o BG (Diffusion and breathing) – способността на материала да „диша” – дифузно

съпротивление и паропропускливост

o H (Hygroscopy) – способността на материала да поглъща и кондензира водни пари

от въздуха и да ги отделя, когато условията се променят

Описание на използваните материали:

 1. Конструкция: фундамент – стъпки от бетон (не се използва армировка с цел рециклируемост на материала); дървен гредоред за под и таван (радиално поставяне на гредите и укрепване с метални планки по средата); дървени колони за стените и укрепване с плочи от  OSB с цел поемане на хоризонтални натоварвания, вкл. вятър. Използваните лепила за OSB са от органичен характер, без канцерогенен фактор. Конструкцията на навеса е от дървени колони и греди. Стъпките са от бетон.
 2. Укрепване на изкопа около сградата – метални мрежи, напълнени с камъни (тип „габион”)
 3. Покрив на дървен навес: използвани са челни дъски и поцинкована ламарина за шапки, улуци и водосток. Хидроизолацията е двуслойна, битумна – единственият синтетичен материал в сградата, чията употреба е неизбежна. Хидроизолацията обаче няма пряк контакт със сградната обвивка на офиса и не би могла по никакъв начин да повлияе на вътрешния микроклимат. Посипката е от ситен чакъл.
 4. Сградна обвивка: 1. Стени (отвътре – навън): глинена мазилка – фина + хастар общо 25мм; пълнеж от масивен зид с трамбовани земни блокове между дървените колони 160мм; OSB плоскости 20мм; сламени бали с посока на влакната успоредно на ограждаща конструкция 350мм; глинена мазилка – основен слой 20мм, изравнителен слой 10мм, фин слой 8мм; 2. Под (отвътре – навън): глинен под между и над подова конструкция – лят, армиран, с възможност за пълнеж със стъклени шишета с въздух 150мм; OSB плоскости 20мм; сламени бали с посока на влакната успоредно на ограждаща конструкция 350мм; OSB плоскости 15мм; обмазване с външна глинена мазилка 3 слоя – 38 мм; 3. Таван (отвътре – навън): глинена мазилка – фина + хастар общо 25мм; пълнеж от лека глина между дървена конструкция 160 мм; OSB плоскости 12мм; 2 слоя х сламени бали с посока на влакната успоредно на ограждаща конструкция 350мм – общо 700мм;OSB плоскости 12мм; обмазване с външна глинена мазилка 3 слоя – 38 мм.
 5. Коефициенти на топлопреминаване за отделните сградни ограждащи елементи: 1. Стени Uvalue = 0.128 W/(m2K); 2. Под Uvalue = 0.129 W/(m2K) 3. Таван Uvalue = 0.72 W/m2K. Всички компоненти на сградната обвивка (стени, под, таван) отговарят на нуждите за изпълнение на пасивна сграда, относно критериите за топлопреминаване.
 6. Отвори: троен стъклопакет и дървена дограма, сертифицирана за пасивни сгради. G-value на стъклопакета е 60% (соларен фактор). Общата стойност коефициент на топлопреминаване на прозореца (стъклопакет и профил) е: U<0.8 W/m2K. В дограмата се използват дистанционери тип „топъл ръб”.
 7. Устойчивост: Дървото е предпочитан строителен материали за носеща конструкция от гледна точка на екологичност. Конструкциите от дърво са много устойчиви на земетръс, поради факта, че са много леки. Дървото е дълготраен материал, ако се проектира, защитава и експлоатира коректно. Необходимо е импрегниране и защита на дървото (напр. пчелен восък , разтворен с боров терпентин). Земната маса от изкопа се използва за направа на глинените изделия – трамбовани блокове, мазилки, подове, таван от лека глина и др. Подходящо е комбинирането на техниките от слама и глина, защото сламата е много добър топлоизолатор, докато глината притежава термомаса и възможност да акумулира и отдава топлина, както и да поглъща и отдава влага (денонощни и сезонни цикли). И двата материали са локални и със сравнително ниска себестойност, както и с минимална енергоемкост, а и осигуряват отлична звукозащита и въздухонепроницаемост комбинирани заедно. Глината осигурява и защита срещу електромагнитни вълни – изключително необходима защита в съвременното общество. Видимата глина има силен декоративен ефект и може да бъде търсен интериорен ефект. Глинени мазилки – имат следните предимства: огнеупорност, позволявават на измазаните повърхности да дишат, възможна е поправка и преработка по всяко време, повърхностите са хладни през лятото и топли през зимата, абсорбират водни пари и миризми, безопасни са за работа, ниска цена и артистична експресивност.
 8. Сертифициране на материалите – естествените материали подлежат на сертифициране в лабораторни условия, с цел доказване на качествата им и узаконяване на употребата им. Сертифицирането е заложено в бюджета като отделно перо.

VII. Обосновка на разходите за реализация на проекта

Избраното архитектурно решение за „пасивен”, плюс-енергиен офис за малък екип от 4-ма души изисква следните дейности и разходи:

 • Изкопни работи – термообвивката на сградата е повдигната над терена, с цел избягване на термомостове при контакт със земята, както и осигуряване на естествена вентилация на топлоизолацията от слама. За да се осигури достъпна среда на ниво партер, под кота 0.00 на сградата е направен изкоп, в коята височина е поместена термообвивката. Вентилацията се осигурява чрез метални решетки. Изкопът е необходимо да бъде укрепен. Повдигнатият под осигурява и защита от високо подпочвени води, както и защита от наводнения и придошла вода от наводнения.
 • Архитектура – избрана форма и материали, съответстват на потребността за реализация на екологична концепция с оптимални характеристики във всяко едно отношение. Необходимо е сертифициране на естествените материали. Възможно е използването и на доброволчески труд след кратки обучения. Предвидени са и бюджетни пера с демонстрационен характер, с цел оптимизиране на разходите. Материалите са локални, от местни доставчици, с цел намаляване на логични разходи.
 • Конструкцията – сеизмична устойчивост и норми: осигуряват се чрез дървен скелет (стени, под, таван), фундирана върху стъпки от бетон. Елементите са с минимално сечение през максимални конструктивни размери, предвид архитектурното решение. Плоскостите от OSB осигуряват защита от хоризонтални товари и вятър, както и служат за монтажна скара на топлоизолацията от сламени бали. Сглобките се изпълняват с крепежни елементи. Капителите осигуряват стабилност в конструктивно отношение.
 • Сградна обвивка – използването на глина и слама е неизменна част от концепцията за „пасивна” сграда, целяща постигане на суперизолация, отлични сградни показатели относно топлинен, звуков и здравословен комфорт. Сглобките се изпълняват с крепежни елементи.
 • Механична система за отопление, охлаждане и вентилация тип „рекууператор” – задължа за една „пасивна” сграда. Допълнителни елементи – филтър F7 за пречистване на въздух, въздуховоди за 4-те въздушни потока, решетка за въздушен поток.
 • Навес – Навесът осигурява липса на термомостове в покривната конструкция, както и защита на сламата и глинените мазилки от атмосферни условия – вятър, дъжд, сняг. Навесът осигурява и слънчезащита през летните месеци – в посоки: юг, изток и запад чрез надвесване на основната сграда. На изток е предвидена и стена от асма, осигуряваща слънцезащита през лятото. Навесът предлага и полуотворено пространство, защитено от атмосферни влияния за нуждите на ползвателите на офиса. Сглобките се изпълняват с крепежни елементи.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s