MCH Designer

Constructon system (Flash animation):

This slideshow requires JavaScript.

Insulation system (Flash animation):

This slideshow requires JavaScript.

Construction Details (Flash animation):

This slideshow requires JavaScript.

Transparent components and doors (Flash animation):

This slideshow requires JavaScript.

Airtightness & Thermal Bridges:

This slideshow requires JavaScript.

Sunshading (Flash animation):

This slideshow requires JavaScript.

English text:

MCH Designer

Architectural software for calculation of buildings in the standard “Passive House” and “Multi-Comfort House”

Architectural software for calculation of energy efficiency of buildings in the standard “Passive House” and concept “Multi-Comfort House”, product oriented to the insulation materials of Saint Gobain Isover.

The program includes choice of location, climate data and type of building;  dynamical menu for entering the building components (solid and transparent) with areas; choice of architectural 2D details for “Passive house” for every element of the thermal envelope with Uvalues, from an interactive architectural animation (3D section of a house, which includes all types of possible joints and details), which is connected to a product oriented online database; confirmation of the airtightness and the lack of thermal bridges; calculation of the sunshading; calculation of energy efficiency and heat demand. The program is suitable for projects, looking for a higher level of energy-efficiency and can be used in the concept phase or pre-planning phase of an project.

The software can be downloaded from here: http://www.isover-construction.com/ – menu MCH-Designer

Project tasks: Architecture modeling and animation scenario, 2D Details, Architecture and Passive House consulting, software consulting, testing and support, lecture at the University of Architecture, civil engineerign and geodesy, Sofia (UACEG).

Project team: Mediatecture LTD, Sofia, Bulgaria

Project owner: Mediatecture LTD, Sofia, Bulgaria

Project client: Saint-gobain Isover

Bulgarian text:

Multi-Comfort House Designer

Архитектурен софтуеър за калкулиране на сгради по стандарт “Пасивна Сграда” и Мулти-Комфортна Къща

Архитектурен софтуеър за калкулиране на енергийната ефективност на сгради по стандарт “Пасивна Къща” и концепция “Мулти-Комфортна Къща”, продуктово ориентиран към топлоизолационните материали на Сен Гобен Изовер.

Програмата включва избор на локация, климатични данни както и тип на сградата; динамично въвеждане на сградни компоненти (плътни и прозрачни) със съответните им площи;  избор на архитектурни детайли и системи за “Пасивни сгради” за всеки отделен компонент на термалната обвивка със съответните стойности на топлопроводимост,  от интерактивна анимация (3D разрез на къща, който включва всички възможни конструктивни връзки и различни детайли), която е свързана с продуктово ориентирана онлайн база данни; потвърждение за въздухонепроницаемост и липса на термомостове; изчисляване на слънцезащита и засенчване; калкулация за енергоефективност. Програмата е подходяща за работа при проекти, търсещи високи нива на енергийна ефективност – може да се използва още във фаза Идеен Проект и предпроектно проучване.

Софтуеърът може да бъде свален от тук: http://www.isover-construction.com/ – меню MCH-Designer

Проектни задачи: Архитектура, архитектурно моделиране и дизайн, сценарий за анимация, 2D архитектурни детайли, консултиране относно архитектура и стандарт “Пасивна Сграда”, тестване и консултиране на съдържанието на софтуеъра, лекция в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София (УАСГ).

Проектен екип: Медиятекчър ЕООД, София, България rchitecture modeling and animation scenario, 2D Details, Architecture and Passive House consulting, software consulting, testing and support, lecture at the University of Architecture, civil engineerign and geodesy, Sofia (UACEG).

Собственик на проектни права: Медиятекчър ЕООД, София, България

Клиент проект: Сен Гобен Изовер

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s