Collider Activity Center

English text: In translation process

Collider Activity Center

Collider activity center in Sofia (Architectural competition)

Bulgarian text:

Collider Activity Center

Архитектурен конкурс за спортен център в София

Проектната разработка започва с осмисляване на темата за “Collider” („Сблъсък”) и интепретирането й като взаимодействие на физически сили и маса от вектори, преливащи и завихрени от енергиен поток, подобно на морска вълна. „Сблъсъкът” е меко преливане между широка палитра от хетерогенни функции, събрани под общата черупка на сградата и обобщени като пространствен код дефиниран от заданието за проектиране и нуждите на инвеститора – вътрешни функции, включващи: катерене и болдър зона, катерене за деца (Funtopia), зала с многофункционален характер, спа и фитнес център, фоайета, административна зона за персонала на Уолтопия, ресторант, кафе и скай-бар; както и дейности на открито, включващи: въздушна въжена линия (Ropetopia), плувен басейн и плажна зона, паркова зона, открит театър, зони за тичане и каране на колело. Проектът е вдъхновен едновременно от природата и съдържащите се в нея линии; движението на човешкото тяло; играта на пъзел; мотивът за изкачване на планина/връх; пресичането на сложни пространствени взаимоотношения и линиите на движение в сградата; както и от градоустройствения контекст: от една страна жилищният комплекс Младост 3, характерен с липсата на човешки мащаб и партерни пространства и  от друга – линеарността на издължения проектен имот.

Вдъхновението роди следните концепции: идеята за поток и линии, пресъздаващи движението на различните посетители в сградата и пространството около нея; идеята за ръка – събираща и разпределяща потока от енергия от преходните фоайета към основните зони (в човешката ръка китката разпределя информация към пръстите); идеята за прекрачване на физическия лимит и изкачване на върха.

Морфология: проектът започна като стена – пресечна точка между града (и кв. Младост) и паркът, разположен в северната част на имота – която се сблъсква с линиите на отделните посетители, пораждайки пространствени и архитектурни взаимоотношения. Градоустройствените показатели разделят стената в три отделни обема, успоредно на уличната регулация, а нуждата от естествена светлина групира едрите обеми на запад и остави ресторанта и парковата зона на изток. Групиране  на пространствата във височина:  15 метровите стени за катерене взаимодействат с болдър зоните (5м височина) и разположеното над тях двуетажно кафене; докато Funtopia намира място върху многофункционалната зала, заради сходните им по размер площи, увенчани последователно от детски парти център и скай-бар. На север са разположени високите и плътни стени за катерене, а болдър зоните преливат към вътрешността на сградата и входните фоайета в единна композиция от линеарни вектори. Funtopia-та се прилепя на юг, а Ropetopia-та навлиза в сградата като линеарен парков елемент, пробиващ външната фасадна обвивка под формата на стъклен обем. Пет етажната администрация започва от фоайето и стъпва върху стените за катерене, пробивайки обема на сградата към парка. Кафенето, ресторанта и скайбара преливат плавно между отделните пространства. Породени са сложни визуални и функционални взаимовръзки между отделните компоненти на сградата.

От градоустройствена гледна точка проектът отговаря на параметрите за застрояване, благодарение на наслагването на пространства във височина. Спортният център е средищен възел между векторите на отделните посетители и представлява релефен обем, преливащ в теренни линии и пространства, съдържащи в себе си функции на открито и смесена плетеница от настилка, озеленяване и водни площи с линеарен характер.

В ниво -1 е осъществен пробив през сградата – преходно линеарно фоайе, в продължение на понижена пешеходна линия, осигуряващо достъп на посетителите чрез две отделни фоайета към спа и фитнес центъра и към многофункционалната зала, както и директен достъп до парка и открития театър на кота -3.50м. Фоайетата грабват посетителя: на изток, под обема на администрацията, към спа и фитнес центъра , достъпни след задължително преминаване през съблекални; на запад към многофункционалната зала и общите съблекални за посетителите на залата и катерачните зони. Залата е естествено осветена и има визуален контакт с фоайето на кота 0.00 – таванът й изскача до кота +3.00. Катерачите могат да се качат до залата за катерене и Ropetopia-та чрез асансьор или по интериорна еднораменна стълба, гледаща към залата и горното фоайе. Спа и фитнес зоната разпологат с външни градини на открито. Кухнята е  естествено осветена и вентилирана, поради разположението си в крайната лента на запад. Осигурен е необходимия отделен достъп на персонал, доставка на продукти и изхвърляне на отпадъци. Два по два асансьора за доставка и отпадъци захранват съответно кафето/скайбара и ресторанта. Две пешеходни линии с широчина от 8.40м осигуряват достъп чрез рампи до парка на ниво -3.50, както и доставят естествена светлина и вентилация на сградните пространства, разположени на същото ниво. Западната линия осигурява захранването на кухнята и достъпа до подземния паркинг. Достъпът от паркинга към отделните зони в сградата е разделен на потоци – администрация, спа и фитнес, многофункционална зала и катерене, кухня.

На кота 0.00 се развива основният достъп до сградата – две фоайета (основно на запад и допълващо на изток към ресторанта), съединени с линеарна напречна връзка въвличат посетителя в сградата от южна посока – естествено продължение на линиите на въшните пешеходни зони. Основното фоайе събира в близост всички комуникации и дейности. Силно изразена евизуалната връзка между между него и зоните за катерене, увенчани от стена  тип „арка” – съединяваща преливащото пространство на двете основни зали за катерене. Стъклен под създава визуална връзка с преходното фоайе на -1 ниво и остъкленият обем на фитнеса. Достъпът до подземното ниво и съблекалните за катерене и многофункционалната зала е осъществен с отделна комуникация  – асансьор и интериорна еднораменна стълба, докато два асансьора отвеждат посетители към спа и фитнес центъра, а посетителите на Funtopia-та, кафенето, детския парти център и скайбар може да изпозват продължението на интериорната стълба или един от двата асансьора. Вертикално ядро обслужва администрацията, чиито служители и посетители минават през фоайе, прибрано зад асансьорите към спа и фитнес центъра. Достъпът до ресторанта е през преливащия ръкав на фоайето, откъдето може да се излезне към парка и открития театър, с директна гледка към външните стени за катерене, заемащи северната фасада.  Пред закритата част на ресторанта е разположена открита част с големи саксии с дървета и плажна зона с открит басейн. Линеарният открит паркинг е заграден с високи саксии с дървета.

На кота +4.00м е стъпила осем метра високата Funtopia, заедно с обслужващите й помещения – детската зона за катерене прелива в пространството на кафенето и осъществява визуална връзка с зоната за катерачи. Стъклен проход осъщестява допълнителна връзка с второто ниво на ресторанта.   Интериорната стълба продължава нагоре към две отделни нива на кафенето.  Първото е по – голямо, с дълъг бар и келнерски офис и прелива в линия над входното фоайе и болдър зоните, приближавайки се на метри от катерачите. Всяко следващо ниво стъпаловидно намалява във височина. Плаващото пространство на кафенето има визуален поглед едновременно към Funtopia-та, фоайето, зоните за катерене и болдърите. Ropetopia-та навлиза в сградата между едната северна стена за катерене и вертикалната комуникация под формата на стъклен паралелепипед. Детският парти център стъпва върху второто ниво на кафето и чрез стъклен под осъществява визуален контакт с Funtopia-та, а посетителите му се наслаждат на великолепни гледки към вътрешността на сградата и заобикалящата среда. Двуетажен скай-бар, с открита галерия на второто ниво, увенчава композицията на обществената зона. Посетителите му биха могли да погледнат надолу към стените за катерене или напред към парка, града и небето. Лятна градина е разположена на юг.

Пет етажната администрация води собствен живот, отделена в стъпаловиден обем, изтеглящ се постепенно на юг от входното фоайе на сградата върху зоната за катерене в посока север. Стъклен коридор на запад обслужва отделните административни групи и осигурява динамични визуални погледи към отвореното пространство на катерачните зони. На отделните етажи се помещават следните отдели и допълнителни пространства: 1.ниво – конструктори, конферентна зала и кухня ; 2.ниво – конструктори, HRT, конферентна зала и зелена градина; 3.ниво – дизайн, управление на проекти, сигурност и зелена градина; 4.ниво – маркетинг, продажби и конферентна зала;  5.ниво –  управление, администрация, правен и счетоводен отдел и конферентна зала. Администрацията е директно осветена и вентилирана в по-голямата си част, докато останалата контактува с пространството за катерене. Санитарните помещения, както и кухните са групирани в близост до вертикалното комуникационно ядро, съдържащо в себе си и евекуационна стълба.

Интериорите в сградата са решени на принципа на пъзел, ръководен от търсени визуални и функционални взаимовръзки и преплитания. В разрез са ясно четими преливащите се пространства.

В обемно – пространствено решение сградата създава динамичен пространствен образ от застинали в миг на движение линии, издигащи се една над друга, в зависимост от съдържанието на интериора, който покриват. Своеобразно семейство от вълни, в безкрайна игра и надпревара, разпенени от енергията на вътрешните си взаимовръзки и генерирана енергия, в момент преди да се преобърнат. Линиите се задигат от терена, преминават в наклонени и хоризонтални плоскости, за да изскочат ефирно като възрожденски еркери над „тежките” северни стени за катерене. Обемното решение откъм улицата и благоприятната южна посока е разчленено на малки съставни елементи, докато от север се създава внушението за стена, с редуцирана разчлененост на обемите. Администрацията и скайбара доминират във височина над ниските зони на юг и високите и стръмни стени/„скали” на север, изскачайки върху последните. Композицията завършва с олекотения двуетажен обем на ресторанта на изток. Част от наклонените – под 60 градуса – плоскости са остъклени. Фасадите са вертикални и редуват прозрачни с плътни повърхности. Остъкляването е решено в растерна мрежа от 60 градуса.

Конструкцията на сградата е решена като комбинация от покривна пространствено-прътова триизмерна решетка от вертикални и наклонени повърхности, носена от дървовидни метални колони; хоризонтални междуетажни плочи; вертикални комуникационни ядра и носещи катерачни стени на север. Растерна мрежа от 8.40м х 8.40м способства за систематизирането на решението.

Проектът предлага и решение за енергоефективността на сградата чрез следните основни „устойчиви” принципи: използване на соларна енергия – произведената топлина от изискуемите по задание соларни колектори за затопляне на водата в открития басейн през лятото, ще бъдат използвани за отопление на сградата през зимния сезон; парников ефект – разчленените и богато ослънчени южни фоайета в сградата може да докарат слънчеви печалби през зимата, а през лятото да работят като комини за вентилация на естествен принцип; стандарт за енергоефективност  –  самостоятелният обем на администрацията може да бъде изграден в ниско-енергиен стандарт, чрез което да бъдат намалени разходите му за отопление и вентилация наполовина; създаването на естествен микроклимат и пречистване на въздуха чрез посаждане на дървета в интериора, вградени в обема на болдър стените.

Процесът на работа протече в динамичен и креативен дух, изпълнен със серии от макети, скици и разиграни идеи, сглобени в пространствен пъзел с линеарен характер.

Международно жури, в рамките на 3 дни, избра да награди следните екипи, автори на конкурсни предложения: 1A Studio, България; Fissure Team, Испания; I/O Architects, България; Radionica Arhitekture, Хърватска и Mars Architects & Intoarch, Холадния/България.  Последният от изброените проекти бе избран за изграждане от управителя на Уолтопия ООД – г-н Ивайло Пенчев.

Пожелаваме успех на Уолтопия в бъдещата реализация.

Проектен екип в следния състав: арх. Веселин Веселинов – проектант; к.арх. Александър Тодоров – проектант; доц. арх. Ясен Кьосев – консултант; арх. Диляна Икономова – консултант, регистрирани за участие под формата на “ЕнЕф дизайн и консултинг” ЕООД

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s