Urban Hotel 7km

Option No1 / Вариант No1

Option No2 / Вариант No2

Option No3 / Вариант No3

Option No4 / Вариант No4

English text:

Urban Hotel 7km

Concept design and 3D visualizations of an urban hotel and offices located in Sofia

Concept project for an urban hotel, offices and service functions in the city of Sofia, close to Tzarigradsko Shousse blvd, 7 km, designed in a couple of options.

The building is located in the northern part of the plot, in order to achieve maximum sun gains from the directions: east/south/west. The access to the building on the ground level is solved with two main entrances and the attached foayers – from east for the hotel part /through a ramp for car access/ and from west for the office section /through a public square/. The service entrance to the building is through an independant ramp /in Options No1, No2 & No3 – located on the northern facade of the building, in Option No4 – as an open ramp on the south/. Two independant vertical comminication cores lead the guests and employees to the different floors. The second floor consists a conference block with small and big halls, opened to the atrium space of the ground floor above the entrance and lobby for the offices on the west facade. On the next 4 floor are located the offices and the last 7 floors are used for the hotel needs. The office planning is open-space. The hotel rooms are identical – attached to a central service corridor, oriented either on the south or on the north, as most of the rooms are oriented on the south.

The designed volume is functional, with simple shapes. The building is a rectangular volume, oriented with the lond sides in the directions north/south, parallel to the existing urban context and to the one of the main city boulevards. The architecture design is aiming to create a vertical element – accent in a dynamic urban area. The percentage of facade glazing is different on the east, south, west facades, according to the needs in the interior space – in the offices the demand of natural light is bigger /in Options No3 & No4). The facade design solution follows the idea of vertical lines, which become wider in the lower part of the building.

The surrounding exterior space around the building is designed as a public square, with water and green zones, recreation areas. In option No4 the hotel restaurant is expanding in the exterior space as a flowing space between the lobby bar on the ground level and an exterior garden on two terrace levels, giving natural light, ventilation and access to an exterior garden to the 2 restraurant level below the ground floor. In option No3 is proposed a pavillion solution for the additional public service and trade spaces.

The paring of the building is solved – exterior (in the north part of the plot) and underground (on the parking levels).

Project team: Bauhaus LTD

Bulgarian text:

Градски хотел, 7км

Идеен проект и 3D визуализации за градски хотел и офиси в гр. София

Идеен проект за градски хотел, офиси и допълващи обслужващи функции в гр. София, в непосредствена близост до бул. “Цариградско Шосе” – 7 км, разработена в различни обемно – пространствени решения и вариации на една и съща тема.

Сградата е разположена в северната част на имота, с цел максимално ослънчаване от благоприятните географски посоки. Достъпът до сградата на ниво партер е решен чрез два основни входа и прилежащите им фоайета – за хотелската част от изток /през рампа за автомобилен достъп/ и за офисите от запад /през площадно пространство/.  Обслужващият вход към сградата е през отделен вход с рампа /при варианти No1, No2 & No3 – на север, при вариант No4 – чрез отворена рампа на юг/. Две отделни вертикални комуникационни ядри отвеждат посетители и служители до различните етажи. Вторият етаж на сградата се състои от конферентен блок с малки и големи зали, отворени към атриумното фоайе на входа за офисите. На следващите 4 етажа са разположени офисите, докато последните 7 етажа от сградата са отредени за хотелски нужди. Офисите са със свободно планово разпределение, хотелските стаи са типови – двустранно разположени около централен комуникационен коридор, едностранно ориентирани на юг или на север, като повечето стаи са ориентирани на юг.

В обемно – пространственото решение на сградата е търсена функционалност и използване на геометрично семпли обеми. Сградата представлява правоъгълен обем ориентиран с дългите си страни в посока север/юг, успоредно на съществуващата градоустройствена ситуация и транспортния гръбнак на града. Търсено е решение с вертикален обем, акцент в динамичната градска среда. Процентът фасадно остъкляване е различен при източната, южната и западната фасади, спрямо използването на помещенията – в офисите е по-голям, заради нуждата от повече светлина /при варианти No3 & No4/.  Фасадното решение следва идеята за вертикални линии, разширяващи в долните част на сградата.

Заобикалящото външно пространство около сградата е решено с площадни площи, водни и озеленени зони, места за отдих. При вариант No4 външно е разположен и хотелският ресторант преливащ между лоби бар и външна градина на два терасовидни етажа, даващи естествена светлина и вентилация, както и достъп до външен двор на двата ресторантски етажа под партера. Във вариант No3 е предложено павилионно решение за помещаване на допълнителните обслужващи и търговски функции.

Паркирането на сградата е решено – външно (в северната част на имота) и подземно (на две подземни нива).

Проектен екип: Баухаус ЕООД

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s