4 Seasons – Passive cube (1st Prize BG, 2nd Prize world)

English text:

Four seasons – Passive cube, Sofia, 2009 (office building)

International students competition for passive house design, organized by Isover

1. prize at national stage, 2. prize at international stage

The project should be strong connected with it’s surrounding and that is why our flight begins from the space.

We are heading slowly to Bulgaria. A country that has it is own climate characteristics – four different seasons. Welcome to the capital city Sofia. We are ready to land.

The site for Isover’s office building is located on a former gypsy ghetto. It’s near the centre of the city,  with a park on the south and with a boulevard on the east. The project configurates the signs of the gypsys’s  houses as water mirrors with the same contour and continues the park northwards,connecting the green areas.

The project is inspired from both cultural and natural characteristics of the site. The vitality and the human scale of the gypsys; the thermal water- typical for the city since antiquity and the park are interpreted.

Morphology: the task for Isover’s central office and the use of geometrical simple volumes for passive house led me to the use of cube.The cube is rotated in all three directions on 12 degrees – an angle which is set in the city planning of the city since antiquity.

Isover’s main purpose is to insulate, to cover  and my building has the same function. The workspaces are enveloped by a green vegetative skin, which is covered with a glass cube. There’s an air mass between the two cubes, working as an intermediate zone.

The green cube contains 3 floors – the first consist the public space. On the second and the third floors are the workspaces. The human scale of the gypsys is interpreted in the small work groups of 4 to 6 people. There’s a garden on the roof.

The research led me to the following shape – a segmented building with different view each season, covered by a glass skin. The volume that looks solid from outside, should be transparent through the windows from inside.

The most interesting part comes at last. Besides all the standart passive house systems, the building  offers an alternative way of heating and cooling. During the cold days or nights the double skin of the glass cube will be filled with hot thermal water for cooling and opposite – in summer it will be filled with cool rainwater, stored in the water mirrors.

Now because the temperature is rising , our cube will be filled with water.

For more information – visit: http://www.isover-students.com/content/view/75/99/

Bulgarian text:

Четири сезона – пасивен куб, гр. София, 2009г. (офис сграда)

Международен архитектурен студентски конкурс за пасивна сграда, организиран от Изовер

1. място на национално ниво и 2. място на международно ниво

Цели – Проектът за офис сграда е насочен към цялостно и ефективно използване на природните, градоустройствените, историческите и социалните фактори на дадената среда.

Задание – Заданието е за проектиране на централен офис на фирма Изовер в град София, България. Климатичните особености на града  – ясно изразени 4 сезона, големи  температурни амплитуди, променливо количество на валежите през годината –  предразполагат към концепция за динамична архитектура на сградата през различните сезони.

Градоустройствен контекст – проектът е ситуиран на запад от центъра на града върху циганско/ромско гето (което се предвижда да бъде изместено на друга територия), тангиращо на изток с бул. Константин Величков и граничещо на юг с парк и църква. Идеята би била възможна на практика чрез осигуряване на терен за преместване на жилищното обитаване и изграждане на ниско бюджетни и ниско енергийни сгради, в съвместно сътрудничество с общината на града, като част от социалната й стратегия за интегриране на малцинствени групи.

На градоустройствено ниво проектът конфигурира материалните „следи” от предишното обитаване /т.е. циганските къщи/ във водни „огледала” със същия контур, като този на къщите – опит за консервация на градската памет, дух и култура; диалог между материално и нематериално, между бит и природа. Разработката предлага продължаване на съществуващия парк в северна посока, свързване на зелените ивици по продължение на граничещия булевард, запазване на съществуващите улици в ситуацията и преобразуването им в паркови алеи в новосъздадения парк. Комбинацията между зелени и водни площи и контрастът между правилни и неправилни форми може да се разгледа като парков „пачуърк” (patchwork). Водата е използвана целенасочено като водещ елемент за метаморфоза в средата.

Вдъхновение – проектното решение черпи вдъхновение от културните и природни характеристика на средата. Жизнеността и човешкият мащаб, типични  за циганския етнос; наличието на термални извори под терена, характерни за града още от създаването му през Античността, както и темата за зелената система на града са интерпретиране в проекта.

Морфология –  темата за проектиране за централен офис на Изовер в България и характерните за пасивни сгради геометрично опростени обеми доведоха до използването на куба за основа при формообразуването. Кубът е ротиран на 12 градуса по всяка от трите пространствени оси и ориентиран към световните посоки – ъгълът от 12 градуса е заложен в градоустройството на града от времето на Улпия Сердика (Забележки от страна на автора с настояща дата – оста на ядрото на съвременна София е разместена с 13 градуса от географската ос Север-Юг.  Осите на кардо максимус и декуманус максимус в римската Улпия Сердика съответстват на Азимут 15 /ротация спрямо световните географски посоки от 15 градуса/ – факти, за които за съжаление авторът не е успял да се информира при разработването и презентирането на проекта).  При застъпване на куба с „петната” на бившите жилищни сгради, се образуват вертикални прорези в обема му, а улиците навлизат в него под формата на фоайе с горно осветление. Кубът е с озеленени фасади и покрив, част от парка, скулптурен елемент, с променлива визия спрямо четирите годишни сезона. Прорязаният обем на сградата е покрит със стъклена обвивка, метафорична структура, интерпретираща целта на топлоизолациите, предлагани от Изовер – да обвиват, да изолират.  В резултат се получава обвивка от слоеве с различна характеристика (“multiskin”).

Решението е опит за съчетание на контекст и характеристика на средата със стереотипното идеализирано решение при проектиране на пасивни сгради.

Ситуация – Ситуирането на сградата върху пресичането на две от бившите улици, превърнати в паркови алеи, позволява разделянето на основните подходи. Офис сградата е разположена в една ос с църквата в парка.

Планова схема – Функционално сградата е решена на 4 нива – на първия етаж са разположени обществените дейности – фоайе, изложби, конферентна зала, връзка с клиенти, звено за обучение, кафе-бар. Втори и трети етаж са със сходни планови схеми, разделени на по четири зони за всеки фирмен отдел. Всеки отдел се състои от помещения за 4-6 човека, с цел оптимизиране на работния процес и внасяне на уют и човешки мащаб в помещенията за работа. На север са разположени обслужващите помещния – архиви, складове, тоалетни, инсталации, кухни. Последният етаж е покрив – градина.

Конструкция – Конструкцията е монолитна стоманобетонна – безгредова, с комбинация от вертикални и наклонени колони. Покривната плоча е с обратни греди – бордове – парапети. Стъкленият куб е с метална конструкция. Вертикалната комуникация е решена от стоманобетон и подпомага енергийната ефективност на принципна стена „Тромб-Мишел”.

Фасади – Фасадите са покрити с вертикално озеленяване /тип увивни растения/. Северната фасада е без прозорци, а останалите са частично покрити със зеленина, която придава солидност на обема отвън – навътре и прозрачност отвътре – навън. Покривът на стъкления куб е покрит с фотоволтаични модули, които осигуряват електроенергия и слънцезащита през лятото.

Енергийна концепция – стъкленият куб е натоварен и с енергоефективни функции : създава междинно въздушно пространство (парник – градина), което спомага за микроклимата; двойната му стъклена повърхност се напълва с вода – студена през лятото и горещите дни с цел охлаждаен и топла през зимата и студените нощи. Топлата вода е използвана от горещия минерален извор до терена, а студената е съхранена дъждовна вода, която се събира и задържа от водните огледала на повърхността и разпределя към общ резервоар. Горещата вода се използва и за отопление в интериора и чрез термопомпа за предварително подгряване на въздуха в системата за топлообмен.

За финал ще бъде наблюдавано напълване на стъклената повърхност с вода

Проектът е отличен с 1. място на национално ниво и 2. място на международно ниво измежду 48 проекта от 16 държави в Петото издание на ежегодно организираният от фирма “Isover” международен студентски конкурс за „Мулти-Комфортна Къща”

/„Мулти-Комфортна Къща” по дефиниция e ”Пасивна сграда” проектирана или изградена с продукти и детайлни решения на „Isover”/

за повече информация : http://www.isover-students.com/content/view/75/99/

Площ : 2075 м2 + 720 м2 покрив градина

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s